Praktik i udlandet

Et praktikophold med TryMedics er ikke helt ordinært

Om at være i praktik i udlandet med TryMedics på et hospital

,Herunder er en beskrivelse af hvordan det er at være i praktik på et hospital og hvilke overvejelser, du skal gøre dig.

Deltagere på et Try Medics praktikophold i udlandet, kan deles ind i to grupper:

  1. Unge over 18 år, der har gennemført en ungdomsuddannelse og endnu ikke er i gang med en videregående uddannelse, men som er optaget eller har et ønske om at blive optaget på en videregående sundhedsfaglig uddannelse. Denne gruppe referere vi til som præ-studerende.
  2. Studerende som er i gang med deres videregående sundhedsfaglige studie.

Uanset om du tilhører den ene eller den anden gruppe, er det vigtigt at huske, at du ikke skal til Afrika og lave “frivilligt” arbejde, men at du tager afsted for at lære og samtidig opleve hverdagen i et anderledes sundhedssystem. Du vil på dit praktiksted blive mødt af uddannet sundhedspersonale, som er parat til lære fra sig og møde dig på dit faglige niveau, hvadenten du er præ-studerende, som ønsker indsigt i det sundhedsfaglige arbejde, eller du er i gang med din sundhedsfaglige uddannelse og ønsker at opleve og lære fra klinik i et andet land. Din praktik på hospitalet vil altid være under supervision af en ansvarlig mentor, med en relevant sundhedsfaglig uddannelse og du bliver ikke betragtet, som et ekstra sæt hænder på hospitalet.

I udlandspraktik som præ-studerende

Er du afsted som præ-studerende, er du på en observationspraktik, hvor din praktik i al væsentlighed går ud på at observere og lære fra fagfolk, som er uddannet indenfor den sundhedsfaglige retning du overvejer at forfølge. Erfaring, som vil give dig indsigt i, hvad arbejdet indeholder som færdiguddannet. Du vil yderligere modtage teoretisk undervisning, med formålet at fremme din sundhedsfaglige viden. De fagfolk, du følger på hospitalet, vil agere som mentorer for dig og være fuldt oplyst om dit uddannelsesniveau. De tilrettelægger praktikken i henhold til dette, men det er vigtigt, at du ikke selv søger situationer, som overskrider dine kompetencer. Der kan være situationer, hvor du og dine medstuderende venter på jeres mentor. Her er det vigtigt, at du ikke tager patientkontakt eller svarer på sundhedsfaglige eller plejerelaterede spørgsmål fra patienter eller pårørende på hospitalet. Al patientkontakt og pleje skal varetages af hospitalets sundhedsfaglige personale. Det er også vigtigt at huske, at patienterne altid har og skal have første prioritet for jeres mentor. Der kan i patientbehandling opstå pludselige og kritiske situationer, som betyder, at jeres mentor ikke kan prioritere jer og måske må bede jer om at forlade lokalet. På alle hospitaler vil du kunne møde ulykkelige skæbner under din udlandspraktik, så husk, at du optræder som ambassadør for dit hjemland. Udvis en respektfuld og afdæmpet opførsel over for patienter og personale under din praktik, overhold din tavshedspligt og overhold reglerne omkring billeder og kommentarer på sociale medier.

Et praktikophold i udlandet er med til at give afklaring

At få erfaring med arbejdet indenfor det erhverv, man påtænker at læse til, kan være med til at danne et godt grundlag for ens studievalg. I forhold til fastholdelse og frafald, oplever sundhedsfaglig uddannelser generelt et større antal falder fra under første kliniske periode på studiet. Dette kan skyldes ens forventninger og tanker til arbejdet ikke stemmer overens med hvad man oplever under klinikken. Et sundhedsfagligt praktikophold i udlandet kan være med til at forventningsafstemme. Tendensen kan du læse mere om i denne artikel. At opleve at være i hospitalsmiljø før eventuelt studiestart, kan gøre dig mere sikker i dit studievalg.

Du kan også læse denne artikel på Studentum.dk omkring hospitalspraktik som student i sabbatåret.

I udlandspraktik som studerende på videregående uddannelse

Er du afsted i forbindelse med din videregående sundhedsfaglige uddannelser, vil der fra dit undervisningssted være krav til forløb og indhold. Herunder også krav til og begrænsninger i hvilke praktiske opgaver, du skal varetage under din klinik. Dette vil være i henhold til dit uddannelsesniveau og dine nuværende kompetencer. Tager du på klinik i din ferie fra studiet, vil der i de fleste tilfælde ikke være nogen krav til forløb og indhold. Her er det vigtigt at klart kommunikere dit nuværende uddannelsesniveau til os og dine mentorer under praktikken.

Tryk dig videre for at læse om de forskellige praktikforløb

Afsluttet en ungdomsuddanelse

(Præ-studerende)

Studerende på en videregåendeuddanelse